รายละเอียดหนังสือ กท 0403/235


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/235
ลงวันที่
15 มกราคม 2564
เรื่อง
สำรวจจุดที่นั่งพักสำหรับผู้มาติดต่อราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ