รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0403/3987


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/3987
ลงวันที่
08 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
ปรับแนวทางการดำเนินโครงการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครสัญจร (สลป.สัญจร)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ