ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0404/ว. 160


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/ว. 160
ลงวันที่
21 มิถุนายน 2564
เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก