ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0404/10568


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/10568
ลงวันที่
08 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง
ผลการคัดเลือกกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก