รายละเอียดหนังสือ กท 0404/2555


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/2555
ลงวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2567
เรื่อง
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ