ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0404/2655


ต้นเรื่อง
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท  0404/2655
ลงวันที่
29 มีนาคม 2564
เรื่อง
ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 733/2564 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำอยู่เวรรักษาความปลอดภัยประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนเมษายน 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก