ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0404/2697


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/2697
ลงวันที่
29 มีนาคม 2564
เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก