ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0404/3401


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/3401
ลงวันที่
07 เมษายน 2563
เรื่อง
รายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก