ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0404/6667


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/6667
ลงวันที่
11 กรกฎาคม 2565
เรื่อง
เชิญชวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด