ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0404/773


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/773
ลงวันที่
29 ตุลาคม 2563
เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก