ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0404/8670


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/8670
ลงวันที่
09 กันยายน 2563
เรื่อง
ผลการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด