ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0200/4000


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0200/4000
ลงวันที่
05 ตุลาคม 2563
เรื่อง
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด