รายละเอียดหนังสือ กท 0405/ว245


ต้นเรื่อง
สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0405/ว245
ลงวันที่
23 กันยายน 2565
เรื่อง
คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ