รายละเอียดหนังสือ กท 0405/4847


ต้นเรื่อง
สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0405/4847
ลงวันที่
01 กันยายน 2564
เรื่อง
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ