ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0405/5134


ต้นเรื่อง
สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0405/5134
ลงวันที่
13 กันยายน 2564
เรื่อง
คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการดำเนินคดี
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด