รายละเอียดหนังสือ กท 0405/7538


ต้นเรื่อง
สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0405/7538
ลงวันที่
23 ธันวาคม 2563
เรื่อง
การปรับปรุงแนวทางการขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแปลกฎหมายและตรวจสอบรับรองคำแปลกฎหมาย
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ