รายละเอียดหนังสือ กท 0405/7540


ต้นเรื่อง
สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0405/7540
ลงวันที่
23 ธันวาคม 2563
เรื่อง
การเร่งรัดร่างกฎหมายของรัฐบาล
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ