ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0406/ก.ก. 009


ต้นเรื่อง
สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0406/ก.ก. 009
ลงวันที่
15 ตุลาคม 2564
เรื่อง
ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการอำนวยกา่รเลือกตั้ง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด