ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0406/719


ต้นเรื่อง
สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0406/719
ลงวันที่
09 ตุลาคม 2563
เรื่อง
เวียนแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและประกาศที่เกี่ยวข้อง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด