รายละเอียดหนังสือ กท 0501/0335


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/0335
ลงวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2567
เรื่อง
ขอความร่วมมือส่งรายชื่อข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ