รายละเอียดหนังสือ กท 0501/0336


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/0336
ลงวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2567
เรื่อง
กิจกรรมเติมเต็ม หัวข้อ "ทิศทางเทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับการพัฒนาภาครัฐ"
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ