รายละเอียดหนังสือ กท 0501/0645


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/0645
ลงวันที่
21 มีนาคม 2566
เรื่อง
ขอประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานระบบ SED - Learning
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ