รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0501/1202


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1202
ลงวันที่
30 มิถุนายน 2563
เรื่อง
สรุปมติที่ประชุมและรายงานการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลครั้งที่ 3/2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ