รายละเอียดหนังสือ กท 0501/1308


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1308
ลงวันที่
23 กรกฎาคม 2564
เรื่อง
ขอเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพระโขนง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ