รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0501/1334


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1334
ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ