รายละเอียดหนังสือ กท 0501/1421


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1421
ลงวันที่
30 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
การมอบหมายงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ