รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0501/1447


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1447
ลงวันที่
06 สิงหาคม 2563
เรื่อง
ขอความร่วมมือส่งสโลแกนเกี่ยวกับค่านิยมร่วมของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเข้าประกวดและตอบแบบประเมินเกี่ยวกับค่านิยมร่วมของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ