ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0501/1571


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1571
ลงวันที่
01 กันยายน 2564
เรื่อง
การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด