รายละเอียดหนังสือ กท 0501/1688


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1688
ลงวันที่
02 กันยายน 2565
เรื่อง
ขอส่งประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ