รายละเอียดหนังสือ กท 0501/1878


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1878
ลงวันที่
23 กันยายน 2565
เรื่อง
มารดาของข้าราชการถึงแก่กรรม
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ