รายละเอียดหนังสือ กท 0501/1901


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1901
ลงวันที่
27 กันยายน 2565
เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครัั้งที่ 6/2565
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ