รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0501/1908


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1908
ลงวันที่
30 กันยายน 2563
เรื่อง
รายงานผลดำเนินการโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) รอบที่ 3 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2563) และผลรวมปีงบประมาณ 2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ