รายละเอียดหนังสือ กท 0501/2430


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/2430
ลงวันที่
23 ธันวาคม 2563
เรื่อง
ขอความร่วมมือส่งรายชื่อข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ