ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0501/2467


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/2467
ลงวันที่
30 ธันวาคม 2563
เรื่อง
ประกาศสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและการเหลื่อมเวลาทำงาน เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด