ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0502/1110


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0502/1110
ลงวันที่
12 กันยายน 2565
เรื่อง
ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด