ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0502/1157


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0502/1157
ลงวันที่
21 กันยายน 2565
เรื่อง
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมประจำปี 2565 ของ สศช.
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด