รายละเอียดหนังสือ กท 0502/1200


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0502/1200
ลงวันที่
30 กันยายน 2565
เรื่อง
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม 2565
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ