ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0502/1345


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0502/1345
ลงวันที่
28 กันยายน 2563
เรื่อง
การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด