รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0502/1352


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0502/1352
ลงวันที่
28 กันยายน 2563
เรื่อง
การจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (Annual Report)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ