ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0502/8180


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0502/8180
ลงวันที่
20 สิงหาคม 2564
เรื่อง
ขอเชิญประชุมสรุปผลความคืบหน้าการดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) และเตรียมความพร้อมการสัมมนา
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด