รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0502/991


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0502/991
ลงวันที่
23 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ