รายละเอียดหนังสือ กท 0503/801


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0503/801
ลงวันที่
28 ธันวาคม 2563
เรื่อง
ขอส่งรายงานการประชุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผน (การประชุมแนวดิ่ง)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ