ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0510/ 528


ต้นเรื่อง
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0510/ 528
ลงวันที่
24 สิงหาคม 2565
เรื่อง
การมอบหมายภารกิจแก่ส่วนราชการสังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในการดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการขับเคลือนนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก