ด่วนที่สุด

รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0701/4908


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย 
เลขที่หนังสือ
กท 0701/4908
ลงวันที่
24 มิถุนายน 2563
เรื่อง
เส้นทางระบบงานสารบรรณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด