รายละเอียดหนังสือ กท 0706/7474


ต้นเรื่อง
กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย 
เลขที่หนังสือ
กท 0706/7474
ลงวันที่
14 กันยายน 2564
เรื่อง
การจัดตั้ง BMA Home Isolation Center เพื่อดูแลรักษาข้าราชการและบุคลากรรวมถึงบุคคลในครอบครัว ที่ติดเชื้อโควิด-19
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ