ด่วนที่สุด

รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0707/5361


ต้นเรื่อง
กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย 
เลขที่หนังสือ
กท 0707/5361
ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
การคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด