รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0713.20/6059


ต้นเรื่อง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย สำนักอนามัย 
เลขที่หนังสือ
กท 0713.20/6059
ลงวันที่
03 สิงหาคม 2563
เรื่อง
แจ้งย้ายที่ทำการศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ