รายละเอียดหนังสือ กท 0910/785


ต้นเรื่อง
สำนักงานวิศวกรรมทาง สำนักการโยธา 
เลขที่หนังสือ
กท 0910/785
ลงวันที่
25 มีนาคม 2567
เรื่อง
แนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ราคาต่อหน่วยตามแบบมาตรฐานงานทางของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ