ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1101/1418


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักสิ่งแวดล้อม 
เลขที่หนังสือ
กท 1101/1418
ลงวันที่
14 มีนาคม 2566
เรื่อง
การมอบหมายภารกิจรณรงค์กิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+Earth Hour 2023)"
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด