ด่วนที่สุด

รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 1301/3317


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1301/3317
ลงวันที่
13 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัย MEA EV SMART CHARGING SYSTEM ของการไฟฟ้านครหลวง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด